वीडियो

फैक्टरी वीडियो

कॉपर सल्फेट संयंत्र प्रदर्शनी

एसिटिक एसिड फैक्टरी प्रदर्शनी

कार्यालय पर्यावरण वीडियो

प्रशासनिक क्षेत्र

उत्पाद वीडियो

कॉपर सल्फेट उत्पाद प्रदर्शन

ग्लेशियल एसिटिक एसिड उत्पाद प्रदर्शन